О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

                Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.2 и 7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.15, ал.2, чл. 45, ал. 1, чл. 78,  ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 324/22.08.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

                                                                              О  Б  Я  В  Я  В  А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

1.Част от общински имот, публична общинска собственост: помещение №3 от едноетажна сграда „Младежки дом”, находяща се в УПИ І от кв.13 по ПУП на с. Покрован, актувана с АПОС № 186/04.09.1998 г., с площ 44.44 кв.м за срок от 2 /две/ години, с предназначение за складово помещение, при първоначална годишна наемна тръжна цена 160.00 лв./ сто и шестдесет лв./без ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:    

1. Имот частна общинска собственост:  Едноетажна масивна сграда „Бивша административна сграда” със застроена площ 168.35 кв. м, находяща се в  УПИ Х-125  от кв. 9 по ПУП  на с. Драбишна, одобрен със Заповед №1926/28.09.1966 г.,  актуван с  АЧОС №219/28.12.1998 г.,  възлизаща на 5180.00 лв. / пет хиляди сто и осемдесет лв./, в това число стойност на право на строеж в размер на 492.00 лв., без ДДС

2.  Имот частна общинска собственост: Гараж с площ 21.00 кв.м, състоящ се от една клетка, разположен на първи етаж в жилищна сграда, попадаща в  УПИ І   от кв. 13 по ПУП  на с.Железино, одобрен със Заповед №530/19.04.1967 г.,  актуван с  АЧОС №2381/15.03.2017 г.,  възлизаща на 1900.00 лв./хиляда и деветстотин лв./, без ДДС.       

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 14.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС за обектите по т.І и 72.00 лв. с ДДС за обектите по т.ІІ ,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 13.09.2017 г.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 13.09.2017 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 21.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

 

НОВИНИ

ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

25 Септември 2017
ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

  Седмица след посещението на френската делегация от побратименият ни град Лонго, по време на „Кулинарния фестивал”, общинска администрация – Ивайловград върна визитата. Заместник-кметът, Красен Кръстев, заедно с общинския съветник,...