О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

                   Община Ивайловград, ул.”България” N 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.2, чл.16, ал.1, чл.78, ал.7 от Наредба ПУРОИ и Заповед 267/14.08.2017 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на общински имот – публична общинска собственост: част от общински имот: Едно помещение /помещение №6 от административната част/  с площ от 25.20 кв.м, находящо се на първи етаж в ляво крило /административната част на Поликлиника/ в „Болнична сграда”, актувана с АПОС №1691/15.10.2014 г.   за срок от 2 /две/ години, при първоначална годишна наемна тръжна цена  302.40 лв./ триста и два  лв. и 40 ст./  без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 05.09.2017 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват в стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І-ви етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 04.09.2017 г.

 Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 22.06.2017 г.

                Определена е стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувачи повторен търг да се проведе на 12.09.2017 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

 За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

 За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

 

 

КРАСЕН КРЪСТЕВ

За Кмет на Община Ивайловград

Съгласно Заповед №262/09.08.2017 г.

 

 

 

НОВИНИ

ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

25 Септември 2017
ИВАЙЛОВГРАД – ЛОНГО, ОТНОВО ЗАЕДНО!

  Седмица след посещението на френската делегация от побратименият ни град Лонго, по време на „Кулинарния фестивал”, общинска администрация – Ивайловград върна визитата. Заместник-кметът, Красен Кръстев, заедно с общинския съветник,...